Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı Millet Caddesi Sümbül Sok. No:8 Kurtköy, 34912 Pendik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKAMIZ VE GENEL AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ekinci Residence-Mehmet Ekinci  unvanlı Ekinci Residence tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKAMIZIN AMACI
Ekinci Residence kişisel verilerinizin güvenliği konusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla azami hassasiyeti göstermektedir. Bu bilinçle, Ekinci Residence tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanan kişiler de dahil olmak üzere, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her nevi kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi, kaydedilmesi, aktarılması, paylaşılması şirketimizin en önemli önceliklerindendir. Kişisel verilerin korunması, Ekinci Residence’in en temel politikaları arasında olmuştur. Bundan hareketle Şirket, mevcudiyeti süresince kişisel verilerin gizliliğine birinci derecede önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve tüm çalışanlarına da bu prensip doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Ekinci Residence, Kanun’un getirdiği bütün düzenlemelere ve yüklediği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kişisel verilerinizi; Kanun’un amacı ile lafzının ve Veri Sorumlusu sıfatıyla üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde ve yalnızca hizmetimizin gerektirdiği amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu metinde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi Finansal Bilgiler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Yalnızca açık rıza alınması koşuluna bağlı olarak ve ölçülülük prensibine uyun şekilde Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
• Ilgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
• Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi. 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Ekinci Residence tarafından başlıcaları aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
▪ Şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
▪ Sözleşmelerin müzakeresi ve ifa edilmesi,
▪ Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
▪ Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
▪ Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ▪ Denetim ve Etik faaliyetlerinin yürütülmesi
▪ Şirkete ait veya Şirket tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
▪ Yasal olarak zorunlu olan saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
▪ Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
▪ Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
▪ Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
▪ Şirket’in ve Şirket’le iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
▪ Talep ve soruların cevaplandırılması ve veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
▪ Ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; yasal haklarımıza müspet dayanak oluşturmak, uygulamak veya yasal haklarımızı korumak ve savunmak.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Ekinci Residence tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara, iş ortaklarımıza ve danışmanlarımıza Kanun çerçevesinde belirlenen kurallara tabi olacak şekilde aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.
▪ Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icraedilmesi
▪ Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
▪ Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
▪ Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
▪ Ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; yasal haklarımıza müspet dayanak oluşturmak, uygulamak veya yasal haklarımızı korumak ve savunmak Şirketimiz, elde etmiş olduğu kişisel verileri, veri sahibinin açık ve özel onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Ekinci Residence, Kişisel verilerinizi yukarıda 3. ve 4. madde altında belirtilen amaçlar başta olmak üzere Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Kanun’un 5. ve 6. ,7 ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplayabilir. Veri sahibi ile Ekinci Residence arasındaki ilişki hukuksal duruma özgü olması nedeniyle değişebilir ancak veri toplamada kullanılan yöntemler genel olarak aşağıdaki gibidir;
• Ekinci Residence ve diğer fiziki ortamlar ile internet sitesi ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla Şirketimize yapılan sözlü, yazılı ve elektronik bildirimler veya söz konusu ortamlarla yapılan temaslar aracılığıyla • Acente, tur operatörü, iş arama platformları gibi Şirketimizin hizmet aldığı veya iş ortaklığına giriştiği üçüncü kişiler aracılığıyla. 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileribilme,
▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itirazetme,
▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MEVZUAT GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER: Ekinci Residence, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
▪ Şirket’in, diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
▪ Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
▪ Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
▪ Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin I`şlenmesine I`lişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 7/f.1.’e göre ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te öngörülen usul ve esaslara göre, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. 

10. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli veri” olarak tanımlanmaktadır. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek/vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti verileri, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biometrik veriler ve genetik verilerdir. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyet göstermektedir. Şirket; özel nitelikli kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirket ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirin özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, alerji nedeniyle hazırlanan yemeğin içeriğinde değişiklik yapılmasını talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
▪ Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
▪ Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

11. TALEPLERİNİZ İÇİN: 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, kanun kapsamında sayılı haklarınızı kullanmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz,  [email protected] mail adresinden ulaşabilirsiniz